Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2019.gada 30.augustā apstiprināja projektu Nr. 19-01-AL15-A019.2202-000014 “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam „Kūzuls””, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam 19.2. apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekta ideja balstās uz Stratēģijā noteiktām iedzīvotāju vajadzībām un projekta idejām. Projekta mērķis ir iegādāties tautas tērpus: 8 sieviešu jakas, vīriešu garos svārkus/ mēteļus, vīriešu kreklus, sieviešu plecu lakatus , lai uzlabotu kolektīva vizuālo tēlu un veicinātu tā koncertdarbību pagasta, novada un valsts mēroga pasākumos. Projekta kopējās izmaksas ir 4520,56 EUR, t.sk. ELFLA finansējums 90% jeb 4068,50 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 452,06 EUR. Projekta līdzfinansējums 10% apmērā no projekta summas tiks nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienība “Vērēmu pagasta pārvalde” budžeta līdzekļiem. Projekts tiks īstenots līdz 2020. gada augustam. Veicot cenu salīdzināšanu, tērpu šūšanas tiesības ieguva SIA ”Ludzas amatnieku centrs”. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm