2018.gada 12.februārī LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja projektu “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Ilzeskalna un Vērēmu pagastos”, kas tika iesniegts pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Projekta ietvaros Vērēmu pagastā paredzēts atjaunot novadgrāvi 0,64 km garumā Škeņevas ciemā no valsts autoceļa V586 līdz Škeņevas ezeram ar kopējo izrokamo kubatūru – 1417 m3, kā arī izveidot videi draudzīgu sedimentācijas baseinu, lai novērstu virszemes ūdeņos nonākušo organisko un ķīmisko vielu ieplūšanu Škeņevas ezerā Ir veikts būvdarbu iepirkums un oktobrī plānots uzsākt projekta īstenošanas darbus, kuri jāpabeidz līdz gada beigām. Publiskais finansējums Vērēmu pagasta novadgrāvja pārbūvei 6605 euro. Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Laimdota Melne