Ir pabeigti Verēmu pamatskolas renovācija darbi , kuru rezultātā , pamatojoties uz ēkas energoefektivitātes novērtējumu, tiks sasniegts oglekļa dioksīda emisijas samazinājums 51 569,46 kg CO2 gadā un tiks sasniegta oglekļa dioksīda samazinājuma attiecība pret KPFI finansējumu 0,42 kg CO2/euro. Projekts atbalstīts Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklātā projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai ” ietvaros. Lai sasniegtu projekta Nr. KPFI-15.3/68 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā ” mērķi ir nosiltināts skolas jumts, ārsienas, cokols, nomainītas ārdurvis un rekonstruēta apkures sistēma.
   Tehnisko dokumentāciju sagatavoja un autoruzraudzību veica SIA „EIROPRO”, būvniecības darbus savlaicīgi un atbilstošā kvalitātē izpildīja SIA „RALL”, būvuzraudzības darbus veic SIA „RS Property”.
   Projekta attiecināmās izmaksas 273 310 EUR, KPFI finansējums – 122 320 EUR, pašvaldības finansējums – 150 990 EUR. Bez attiecināmajām izmaksām skolas siltināšanā papildus tika ieguldīti 47 144 EUR pašvaldības līdzekļu ( ieskaitot autoruzraudzību un būvuzraudzību). Kopējās projekta izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa ir 320 454 EUR.

Projekta vadītāja Laimdota Melne