Īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” iesniegtais projekts Nr. 19-01-AL15-A019.2202-000014 “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam „Kūzuls””. Projekta ideja balstās uz Stratēģijā noteiktām iedzīvotāju vajadzībām un projekta idejām.

SIA ”Ludzas amatnieku centrs” Vērēmu pagasta Tautas nama deju kolektīva “Kūzuls” dalībniekiem pašuva 8 sieviešu jakas, vīriešu garos svārkus/ mēteļus, vīriešu kreklus, sieviešu plecu lakatus, lai uzlabotu kolektīva vizuālo tēlu un veicinātu tā koncertdarbību pagasta, novada un valsts mēroga pasākumos.

Projekta kopējās izmaksas 4520,56 EUR, t.sk. ELFLA finansējums 90% jeb 4068,50 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 452,06 EUR. Projekta līdzfinansējums 10% apmērā no projekta summas tiks nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde” budžeta līdzekļiem.

Veicot cenu salīdzināšanu, tērpu šūšanas tiesības ieguva SIA ”Ludzas amatnieku centrs”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm