Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes 27.02.2018. lēmumu, ir apstiprināts biedrības “Lobs lobam” projekta pieteikums „Promenāde” (Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000030), kas tika iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 4.kārtā ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 ”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.     Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos Rēzeknes novada Vērēmu pagasta pašdarbības kolektīvu un interešu grupu organizētajās kultūras un sabiedriskajās aktivitātēs, rosinot pašdarbības kolektīvu savstarpējo komunikāciju un sadarbību, uzlabojot materiāli tehnisko bāzi pasākumu norisei un dažādojot pašdarbības kolektīvu vizuālo tēlu ar 20.gadsimta sākuma pilsētnieku tērpu kolekciju     Projekta kopējās izmaksas ir 6805,84 EUR. No tām attiecināmās izmaksas, kurām tiek plānots LEADER finansējums 90% apmērā ir 6125,25 EUR. Projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā jeb 680,58 EUR nodrošina Vērēmu pagasta pārvalde.     Projekta realizācijas termiņš ir no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 30.decembrim.
Projekta vadītāja Ilga Smane