Afišas

Projektu īstenošana Vērēmu pagastā


2020.g.2.septembrī

Vērēmu pagastā īstenots projekts “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam „Kūzuls””

LĪstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” iesniegtais projekts Nr. 19-01-AL15-A019.2202-000014 “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam „Kūzuls””. Projekta ideja balstās uz Stratēģijā noteiktām iedzīvotāju vajadzībām un projekta idejām.

SIA ”Ludzas amatnieku centrs” Vērēmu pagasta Tautas nama deju kolektīva “Kūzuls” dalībniekiem pašuva 8 sieviešu jakas, vīriešu garos svārkus/ mēteļus, vīriešu kreklus, sieviešu plecu lakatus, lai uzlabotu kolektīva vizuālo tēlu un veicinātu tā koncertdarbību pagasta, novada un valsts mēroga pasākumos.

Projekta kopējās izmaksas 4520,56 EUR, t.sk. ELFLA finansējums 90% jeb 4068,50 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 452,06 EUR. Projekta līdzfinansējums 10% apmērā no projekta summas tiks nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde” budžeta līdzekļiem.

Veicot cenu salīdzināšanu, tērpu šūšanas tiesības ieguva SIA ”Ludzas amatnieku centrs”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

1

Projekta vadītāja: Laimdota Melne

Autores foto


2019.g.16.decembrī

Apstiprināts projekts “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam „Kūzuls””

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2019.gada 30.augustā apstiprināja projektu Nr. 19-01-AL15-A019.2202-000014 “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam „Kūzuls””, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam 19.2. apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekta ideja balstās uz Stratēģijā noteiktām iedzīvotāju vajadzībām un projekta idejām.

Projekta mērķis ir iegādāties tautas tērpus: 8 sieviešu jakas, vīriešu garos svārkus/ mēteļus, vīriešu kreklus, sieviešu plecu lakatus , lai uzlabotu kolektīva vizuālo tēlu un veicinātu tā koncertdarbību pagasta, novada un valsts mēroga pasākumos.

Projekta kopējās izmaksas ir 4520,56 EUR, t.sk. ELFLA finansējums 90% jeb 4068,50 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 452,06 EUR. Projekta līdzfinansējums 10% apmērā no projekta summas tiks nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienība “Vērēmu pagasta pārvalde” budžeta līdzekļiem. Projekts tiks īstenots līdz 2020. gada augustam.

Veicot cenu salīdzināšanu, tērpu šūšanas tiesības ieguva SIA ”Ludzas amatnieku centrs”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

1

Projekta vadītāja: Laimdota Melne

Autores foto


2018.g.28.decembrī

Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai ir iegādāti tautas tērpi

Biedrība „Vienota Ģimene” piedalījās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 2.kārtā un iesniedza rīcībā Nr. R2.2. „Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu „Tautas tērpu iegāde Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai”.

Biedrība „Vienota Ģimene” sadarbībā ar Vērēmu pagasta pārvaldi un Verēmu pamatskolu ir veiksmīgi realizējusi projektu, iegādājoties no biedrības „Ludzas amatnieks” 12 zēnu (veste, bikses, krekls, zeķes, lakatiņš, josta, pastalas, saktiņa) un 12 meiteņu (brunči, ņieburs, garais krekls, zeķes, matu lentes, pastalas, saktiņa) tautas tērpu komplektus.

1

Projekta mērķis - iegādāties tautas tērpus Verēmu pamatskolas 5.-6. klases skolēnu aktīvai koncertdarbībai Vērēmu pagasta, Rēzeknes novada, Latgales reģiona un valsts mēroga pasākumos – ir sasniegts, tādējādi veicinot latviešu tautas deju tradīciju mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Rēzeknes novadā, sekmējot lauku iedzīvotāju iesaisti mūsdienu kultūras procesos, dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Sabiedriskā labuma projekta „Tautas tērpu iegāde Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai” kopējā attiecināmā izmaksas summa ir 4992.00 EUR. Projekta priekšfinansēšanas avoti ir: 10% jeb EUR 499.20 - Vērēmu pagasta pārvalde, 90% jeb EUR 4492.80 - pieprasītais publiskais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Biedrība „Vienota Ģimene” izsaka sirsnīgu pateicību Vērēmu pamatskolas un Vērēmu pagasta pārvaldes kolektīviem par veiksmīgu sadarbību projekta īstenošanā.

Biedrības „Vienota Ģimene” valdes locekle Natālija Bernāne


2018.g.07.novembrī

Vērēmu pagastā īstenots projekta “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā”

Oktobrī pabeigta projekta “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā”, kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, īstenošana.

Projekta attiecināmās izmaksas 20 000 euro, no kurām 18 000 euro ir publiskais finansējums un 2000 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums.

Ir sasniegts projekta mērķis – pilnveidoti sociālie un veselību uzlabojošie pakalpojumi. Veselīga dzīvesveida veicināšanas centrā "Dzīvo vesels" pagasta iedzīvotājiem , it īpaši pusaudžiem, jauniešiem, maznodrošinātajām personām, kā arī personām ar kustību traucējumiem, ir radīta iespēja pilnvērtīgi un veselīgi pavadīt brīvo laiku.

Projekta ietvaros veikta dzīvokļa pārbūve par trenažieru zāli ar palīgtelpām, izbūvēta uzbrauktuve vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem , uzstādīts daudzfunkcionālais trenažieris, sols un statīvs ar svaru stieni, eliptiskais trenažieris, skrejceliņš un velotrenažieris.

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Laimdota Melne

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

2018.g.02.novembrī

Aizvadīta pirmā inline hokeja sezona Makašānos

2017.gada rudenī radās iecere paplašināt sporta aktivitāšu klāstu gan novada skolēniem un jauniešiem, gan ikvienam iedzīvotājam, iegādājoties brīvā laika skrituļslidas, inline hokeja skrituļslidas, kā arī inline hokeja spēlētāju un vārtsarga aprīkojumu.

Inline aprīkojuma iegāde sekmē Inline hokeja līgas izveidi Rēzeknes novadā, kas jau pirmajā sezonā ļāva sarīkot vairākus starpnovadu un starptautiskus turnīrus ar viesspēlētāju komandu piedalīšanos no Rīgas, Olaines un Viļņas. Inline hokeja un skrituļošanas aktivitātes ātri ieguva lielu atsaucību gan bērnu, gan pieaugušo vidū, veicinot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, saliedējot sabiedrību un attīstot daudzveidīgu sportisku cilvēku sadarbību.

Skrituļslidas var izmantot gan pa skolas apkārtnē esošajiem celiņiem, gan jaunizbūvētajā laukumā. Bērnu un jauniešu interese par šādu brīvā laika pavadīšanu ir ļoti liela, tas dod arī iespēju rīkot dažādus sadraudzības pasākumus ar citu skolu, citu pagastu un novadu jauniešiem.

Skrituļslidas var izmantot gan pa skolas apkārtnē esošajiem celiņiem, gan jaunizbūvētajā laukumā. Bērnu un jauniešu interese par šādu brīvā laika pavadīšanu ir ļoti liela, tas dod arī iespēju rīkot dažādus sadraudzības pasākumus ar citu skolu, citu pagastu un novadu jauniešiem.

Informāciju sagatavoja Gundega Rancāne

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

2018.g.02.oktobrī

Īstenots projekts „Inline hokeja aprīkojuma iegāde Vērēmu pagastā”

2017.gada rudenī radās iecere paplašināt sporta aktivitāšu klāstu gan novada skolēniem un jauniešiem, gan ikvienam iedzīvotājam, iegādājoties brīvā laika skrituļslidas, inline hokeja skrituļslidas, kā arī inline hokeja spēlētāju un vārtsarga aprīkojumu.

Skrituļslidas var izmantot gan pa skolas apkārtnē esošajiem celiņiem, gan jaunuzbūvētajā laukumā. Bērnu un jauniešu interese par šādu brīvā laika pavadīšanu ir ļoti liela, tas dod arī iespēju rīkot dažādus sadraudzības pasākumus ar citu skolu, citu pagastu un novadu jauniešiem.

Par iespēju īstenot šo ideju pateicamies „Rēzeknes rajona kopienu partnerībai” kas deva iespēju saņemt Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. finansējumu – 6053,40 EUR un Vērēmu pagasta pārvaldei par līdzfinansējumu 672,60 EUR. Inventāru piegādāja SIA Sports Lukss.

Informāciju sagatavoja Gundega Rancāne


2018.g.26.septembrī

“Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā”

Augustā pabeigta ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā” 1.kārta. Sondoru ciemā, J.Zvīdra ielā 32, dzīvoklis Nr. 2 ir pārbūvēts par trenažieru zāli ar palīgtelpām, ierīkota ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma , ventilācija un elektroapgāde, izbūvēta uzbrauktuve , lai objekts būtu pieejams personām ar kustību traucējumiem. Būvniecības darbus veica SIA “INTECO WOOD”. Oktobrī centrā tiks uzstādīti 3 kardiotrenažieri un 2 daudzfunkcionālie trenažieri fiziskajām un veselību veicinošajām aktivitātēm. Projekta attiecināmās izmaksas ir 20 000 euro, no kurām 18 000 euro ir ES finansējums un 2000 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Laimdota Melne


2018.g.25.septembrī

“Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Ilzeskalna un Vērēmu pagastos”

2018.gada 12.februārī LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja projektu “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Ilzeskalna un Vērēmu pagastos”, kas tika iesniegts pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Projekta ietvaros Vērēmu pagastā paredzēts atjaunot novadgrāvi 0,64 km garumā Škeņevas ciemā no valsts autoceļa V586 līdz Škeņevas ezeram ar kopējo izrokamo kubatūru - 1417 m3, kā arī izveidot videi draudzīgu sedimentācijas baseinu, lai novērstu virszemes ūdeņos nonākušo organisko un ķīmisko vielu ieplūšanu Škeņevas ezerā

Ir veikts būvdarbu iepirkums un oktobrī plānots uzsākt projekta īstenošanas darbus, kuri jāpabeidz līdz gada beigām.

Publiskais finansējums Vērēmu pagasta novadgrāvja pārbūvei 6605 euro.

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Laimdota Melne


2018.g.martā

    
Atbalstīts projekts Vērēmu Tautas nama pašdarbības kolektīvu materiāli tehniskās bāzes papildināšanai pasākumu cikla „Promenāde” ietvaros

Tautas nams Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes 27.02.2018. lēmumu, ir apstiprināts biedrības “Lobs lobam” projekta pieteikums „Promenāde” (Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000030), kas tika iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 4.kārtā ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 ”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

    Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos Rēzeknes novada Vērēmu pagasta pašdarbības kolektīvu un interešu grupu organizētajās kultūras un sabiedriskajās aktivitātēs, rosinot pašdarbības kolektīvu savstarpējo komunikāciju un sadarbību, uzlabojot materiāli tehnisko bāzi pasākumu norisei un dažādojot pašdarbības kolektīvu vizuālo tēlu ar 20.gadsimta sākuma pilsētnieku tērpu kolekciju

    Projekta kopējās izmaksas ir 6805,84 EUR. No tām attiecināmās izmaksas, kurām tiek plānots LEADER finansējums 90% apmērā ir 6125,25 EUR. Projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā jeb 680,58 EUR nodrošina Vērēmu pagasta pārvalde.

    Projekta realizācijas termiņš ir no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada 30.decembrim.
Projekta vadītāja Ilga Smane


2018.g.martā

    Vērēmu pagastā īstenots projekts “Vienoti dziesmā un dejā”

Īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” iesniegtais projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2202 – 000011 “Vienoti dziesmā un dejā”, kura ietvaros SIA ”Muduri” Vērēmu pagasta Tautas nama deju kolektīva “Kūzuls” dalībniekiem pašuva 10 sieviešu kreklus, lakatus, brunčus, kurpes, 10 vīru vestes, bikses, kreklus un mazajām dejotājām 10 meiteņu blūzes. Jauktā kora “Vējš” dziedātājām iegādātas 15 sieviešu blūzes. Projekta attiecināmās izmaksas 4999,96 euro, no kurām 4499,96 euro ir ES finansējums un 500,00 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums.

    Deju kolektīvs “Kūzuls ” un koris “Vējš” gatavojas piedalīties Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.

    Kolektīvi pasākumos un skatēs tiek vērtēti gan pēc profesionālā snieguma, gan pēc tautas tērpu krāšņuma.

    3. martā notika XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svētku Rēzeknes deju apriņķa skate.No Rēzeknes novada skatē piedalījās 15 deju kolektīvi un pēc rezultātu apkopošanas - VISI IR deju svētku dalībnieki! (uz svētkiem dosies 300 novada dejotāji).Arī mūsējiem VPDK “Kūzuls” (vad.Vineta Āboliņa) vēlēsim raitu deju soli, jaukas emocijas un neaizmirstamus mirkļus par kopā būšanu Dziesmu un Deju svētkos Rīgā!
Projekta vadītāja Laimdota Melne


2017.g.novembrī

    MAKAŠĀNOS UZSĀKTA INLINE HOKEJA LAUKUMA IZVEIDE

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā uzsākta brīnišķīga projekta īstenošana – inline hokeja laukuma pamatnes izbūve.
Topošajā laukumā projekta realizācijas gaitā paredzēts izveidot līdz šim gan Rēzeknes novada, gan Latgales reģiona mērogā unikālu sabiedriskās sporta infrastruktūras objektu - inline hokeja laukumu un iegādāties aprīkojumu inline hokejam.
Latvijā inline hokeja laukumi ar speciāli šim sporta veidam paredzēto segumu atrodas Olainē, Jelgavā, Rīgā un Jūrmalā. Latgalē ir daudz hokeja laukumu, kur spēlē hokeju vienu - maksimums divus mēnešus gadā, savukārt šis laukums būtu «aktīvs» vismaz 6 mēnešus gadā.
Uz šī laukuma seguma (Stilmat outdoor inline) var nodarboties ar jebkuru sporta veidu, bet primāri segums ir paredzēts skrutuļslidošanai un inline hokejam: ziemas apstākļos tas ir izmantojams kā standarta hokeja laukums, pa kuru spēlētāji pārvietojas ar slidām, apstākļos, ja ledus seguma nav, spēlētāji pa laukumu parvietojas ar skrituļslidām. Laukums ir piemērots un uz tā var spēlēt arī cilvēki ratiņkrēslā. Laukums ir izmantojams arī citām sporta aktivitātēm un sporta veidiem: skrituļslidošana, handbols, florbols u.t.t Inline hokeju var spēlēt gan bērni, gan pieaugušie, cilvēki ar iedzimtām vai iegūtām invaliditātēm. Tas ir humānāks par ierasto ledus hokeju, jo šeit ir mazāk spēka spēles, kā arī izmaksu ziņā tas ir krietni lētāks par ledus hokeju, tātad - daudz pieejamāks visiem.

Inline hokejs pasaulē ir populārāks kā ledus hokejs, jo nav nepieciešama ledus uzturēšana un saldēšana. Plānots, ka laukumu izmantotu ne tikai Makašānu skolēni, bet arī Vērēmu pagasta iedzīvotāji, Rēzeknes novada skolas sporta stundu dažādošanai.
Projekta ietvaros paredzēts izveidot 40x20 m inline laukumu (zemes līdzināšana, pamatnes sagatvošana, speciāls parklājums, laukuma marķējums); uzstādīt inline laukuma bortus un vārtus.
Noteiktā laikā inline laukumu varēs izmantot ģimenes ar bērniem u.c. interesenti, gan, lai spēlētu inline hokeju, gan citām aktivitātēm (piemēram, skrituļslidošanas vai slidošanas apmācībai).
Projekta realizācija ļaus paplašināt sporta aktivitāšu klāstu gan novada skolām, gan ikvienam iedzīvotājam, sekmēs novada iedzīvotāju iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs, veselības veicināšanas pasākumos, lietderīgu laika pavadīšanu bērniem un jauniešiem.
Par iespēju īstenot šo ideju pateicamies LR Saeimas deputātam Edvardam Smiltēnam, kurš rosināja piešķirt Valsts dotāciju 20000 EUR apmērā L.Rancānes Makašānu Amtu vidusskolas sporta laukuma izbūvei. Pērējais fianasējums: Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programma 2014.-2020. – 25152,52, Vērēmu pagasta pārvalde: 2794,73.
Ar nepacietību gaidam lielisku rezultātu.
Informāciju sagatavoja Gundega Rancāne


2017.g.08.novembrī

    Īstenots projekts „Lai grupa „Dūmi” tālu skan!”

   Lai Vērēmu pamatskolā arī turpmāk uzturētu augstu mūzikas instrumentu apguves līmeni, piesaistītu vokāli - instrumentālajai grupai „Dūmi” jaunus dalībniekus, turpinātu uzstāšanās koncertos un konkursos, kvalitatīvi publiskojot apgūto, Biedrība „Vienota Ģimene” ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Vērēmu pagasta pārvaldes atbalstu ir īstenojusi projektu „Lai grupa „Dūmi” tālu skan!”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas summa ir 5000,00 EUR: 10% jeb EUR 500,00 - piešķirtais finansējums no Vērēmu pagasta pārvaldes budžeta, 90% jeb EUR 4500,00 – publiskais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Par piešķirto finansējumu no SIA VALDARIO tika iegādāti mūzikas instrumenti un skaņas aparatūra (aktīvie Subbasi un monitori, satelīti, vadi tumbām un mikrofoniem, tumbu un mikrofona statīvi, digitālās klavieres, ģitāras un ģitāru kapodasteri, radio un galvas mikrofonu komplekts), tādējādi sasniedzot projekta mērķi: Vokāli - instrumentālās grupas „Dūmi” muzikāli radošās darbības kvalitātes pilnveidošanai un attīstībai atjaunot un papildināts esošo mūzikas instrumentu un skaņas aparatūras bāzi ar jauniem mūzikas instrumentiem un skaņas aparatūru. Projekta realizācijas rezultātā Vērēmu, Bērzgales, Lendžu, Ilzesklana pagastu bērnos-jauniešos, kuri mācās Vērēmu pamatskolā, ir veicināts dziedāt un instrumentu spēles apgūšanas prieks, tādējādi dažādojot Vērēmu pagasta un tuvējo pagastu iedzīvotājiem pieejamos kultūras pasākumus un nodrošinot iespējami pievilcīgu sociālo vidi un brīvā laika pavadīšanas iespējas, vokāli-instrumentālā grupā „Dūmi” apgūtā popularizēšanu ne tikai skolas, pagasta, bet arī novada un republikas mērogā.
   Pirmie pasākumi, kurā vokāli - instrumentālā grupa „Dūmi” publiskos apgūto ar jauno mūzikas un skaņas aparatūru, būs 2017. gada 17. novembrī Vērēmu pamatskolas konkurss „Mans talants Latvijai” un 2017. gada 21. decembrī Vērēmu pamatskolas Ziemassvētku koncerts.
   Biedrība „Vienota Ģimene” izsaka sirsnīgu pateicību par sniegto atbalstu projekta realizēšanā Vērēmu pagasta pārvaldei, Vērēmu pamatskolas direktorei Jevģēnijai Paurai un vokāli - instrumentālās grupas „Dūmi” skolotājam Jānim Pavlovskim.
Biedrības „Vienota Ģimene”

valdes locekle Natālija Bernāne


2014.g.22.decembrī

    

"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā ”

    

Pabeigti Verēmu pamatskolas renovācijas darbi

   Ir pabeigti Verēmu pamatskolas renovācija darbi , kuru rezultātā , pamatojoties uz ēkas energoefektivitātes novērtējumu, tiks sasniegts oglekļa dioksīda emisijas samazinājums 51 569,46 kg CO2 gadā un tiks sasniegta oglekļa dioksīda samazinājuma attiecība pret KPFI finansējumu 0,42 kg CO2/euro. Projekts atbalstīts Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklātā projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai ” ietvaros. Lai sasniegtu projekta Nr. KPFI-15.3/68 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā ” mērķi ir nosiltināts skolas jumts, ārsienas, cokols, nomainītas ārdurvis un rekonstruēta apkures sistēma.
   Tehnisko dokumentāciju sagatavoja un autoruzraudzību veica SIA „EIROPRO”, būvniecības darbus savlaicīgi un atbilstošā kvalitātē izpildīja SIA „RALL”, būvuzraudzības darbus veic SIA „RS Property”.
   Projekta attiecināmās izmaksas 273 310 EUR, KPFI finansējums – 122 320 EUR, pašvaldības finansējums – 150 990 EUR. Bez attiecināmajām izmaksām skolas siltināšanā papildus tika ieguldīti 47 144 EUR pašvaldības līdzekļu ( ieskaitot autoruzraudzību un būvuzraudzību). Kopējās projekta izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa ir 320 454 EUR.

Projekta vadītāja Laimdota Melne

-galerija bildes-


2014.g.22.decembrī

    


Top pensionāru dienas centrs „Sondori”.

   Augusta beigās LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde atbalstīja Vērēmu pagasta pārvaldes projektu „ Pensionāru dienas centra „Sondori” izveide ” , kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros.
   Tuvojas noslēgumam plānotie remontdarbi, kurus veic komunālās saimniecības darbinieki. Avārijas stāvoklī bijušais dzīvoklis pārtop par skaistu, gaišu, mājīgu telpu, kurā pagasta seniori varēs sanākt kopā un realizēt kultūras, veselīga dzīvesveida popularizēšanas, sadzīves jautājumu risināšanas u.c. aktivitātes. Pēc remontdarbu pabeigšanas par projektā piešķirtajiem līdzekļiem tiks iegādātas mēbeles- stūra dīvāns, 4 pufi, virtuves pusdienu galds ar sešiem krēsliem, žurnālu galdiņš, pie sienas novietojams plaukts, divi sienas skapīši un priekšnama iekārta.
   Projekta attiecināmā izmaksas ir 3053,79 euro, no kurām 2748,41 euro ir ES finansējums un 305,38 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums. Projekta īstenošana jāveic līdz 2015.gada 1.jūnijam

Vērēmu pagasta projektu vadītāja Laimdota Melne


2014.g.oktobrī    2017.gada 15.maijā LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr. 17-01-AL15-A019.2202 – 000011 “Vienoti dziesmā un dejā” apstiprināšanu. Projektā ir paredzēts Vērēmu pagasta tautas nama deju kolektīva “Kūzuls” dalībniekiem pašūt 10 sieviešu kreklus, lakatus, brunčus, kurpes, 10 vīru vestes, bikses, kreklus un mazajām dejotājām 10 meiteņu blūzes. Jauktā kora “Vējš” dziedātājām paredzēts iegādāties 15 sieviešu blūzes. Abi kolektīvi ir ieguvuši tiesības piedalīties Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos 2018.gadā. Projekta attiecināmās izmaksas ir 4999,96 euro, no kurām 4499,96 euro ir ES finansējums un 500,00 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums. Veicot cenu salīdzināšanu tērpu šūšanas tiesības ieguva SIA ”Muduri”.
    Apstiprināšanai tiek gatavoti vēl divi Vērēmu pagasta pārvaldes sagatavotie projekti.
    Projektā “Centra “Dzīvo vesels” izveide Sondoru ciemā” plānots J.Zvīdra ielā 32- 2 ierīkot veselīga dzīvesveida veicināšanas centru, kurā tiks uzstādīt 3 kardiotrenažieri un 2 daudzfunkcionālie trenažieri fiziskajām un veselību veicinošajām aktivitātēm. Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 20 000 euro, no kurām 18 000 euro ir ES finansējums un 2000 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums.
    Projekta “Inline hokeja laukuma izveide Vērēmu pagastā” ietvaros L.Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas teritorijā notiek pirmie teritorijas sagatavošanas darbi, lai jau šovasar sāktu būvēt Inline hokeja laukumu. Projekta mērķis ir izveidot Inline hokeja laukumu (20x40m) ar Stilmat outdoor inline segumu un bortiem ar vārtiem, radot Rēzeknes novada un Latgales reģiona mērogā unikālu sabiedriskās sporta infrastruktūras objektu un popularizēt inline hokeju, kas ļautu dažādot Rēzeknes novada skolu sporta stundas, ieviest jaunas sporta/interešu izglītības programmas, veicinātu Vērēmu pagasta un Rēzeknes novada iedzīvotāju aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Projekta attiecināmās izmaksas ir 27 947,25 euro , no kurām 25 152,52 euro ir ES finansējums un 2794,73 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums.
    Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Laimdota Melne un skolas direktore Gundega Rancāne


2014.g.30.septembrī

    Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

ELFLA finansētie projekti Vērēmu pagastā

   Šajā gadā LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir atbalstījusi divus Vērēmu pagasta pārvaldes projektus, kas tika iesniegti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros.
   Projekta Nr.13-01-LL23-L413201-000039 „Siltumapgādes sakārtošana Vērēmu Tautas namā ” īstenošanas rezultātā, pateicoties komunālās saimniecības darbinieku profesionalitātei un apzinīgajam darbam, pašu spēkiem tika nomainīti radiatori, uzstādīts granulu apkures katls un 22.oktobrī Tautas nama telpās ieplūda ilgi gaidītais siltums . Īpaši jāpateicas Jura Čačis zināšanām un prasmīgajām rokām. Pašdarbības kolektīvi un pagasta iedzīvotāji Latvijas dzimšanas dienu varēs svinēt siltās un mājīgās Vērēmu Tautas nama telpās. Projekta attiecināmā izmaksas ir 8573,20 euro, no kurām 7715,87 euro ir ES finansējums un 857,33 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums.
   Oktobrī tika uzsākti projektā Nr.14-01-LL23-L413101-000003 „ Pensionāru dienas centra „Sondori” izveide ” plānotie darbi. Projekta mērķis ir izveidot dienas centru Vērēmu pagasta senioriem, sniedzot iespēju bagātināt sociālo dzīvi, iesaistoties pasākumos atbilstoši veselības stāvoklim un fiziskajām spējām. Dienas centrā ikviens Vērēmu pagastā dzīvojošais pensionārs varēs iesaistīties kultūras, veselīga dzīvesveida popularizēšanas, sadzīves jautājumu risināšanas aktivitātēs. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika veiktas un tiek plānotas sekojošas darbības:
   1) izraudzīts pašvaldībai piederošs neizīrēts dzīvoklis J.Zvīdra ielā 32-5, Sondoros, ar kopējo platību 34,05 kvm, kurā par pagasta līdzekļiem jau ir nomainīti logi, santehnika , izmūrēta krāsns- plīts;
   2) ir izstrādāta objekta vienkāršotās rekonstrukcijas un renovācijas dokumentācija;
   3) ir veikts cenu salīdzinājums būvmateriālu un mēbeļu iegādei;
   4) sagatavoti un noslēgti līgumi ar piegādātājiem;
   5)par projektā piešķirtajiem līdzekļiem plānots iegādāties būvmateriālus griestu, sienu, grīdu, elektroinstalācijas remontam, nomainīt durvis un iegādāties mēbeles- stūra dīvānu-gultu, 4 pufus, virtuves pusdienu galdu ar sešiem krēsliem, žurnālu galdiņu, pie sienas novietojamu plauktu, divus sienas skapīšus un priekšnama iekārtu ;
   6) remontdarbi tiks veikti par pagasta pārvaldes līdzekļiem, piesaistot pašus seniorus un iedzīvotāju brīvprātīgo darbu. Projekta attiecināmā izmaksas ir 3053,79 euro, no kurām 2748,41 euro ir ES finansējums un 305,38 euro Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums.
   Projekta īstenošana jāveic līdz 2015.gada 1.jūnijam

Projekta vadītāja Laimdota Melne

-„Siltumapgādes sakārtošana Vērēmu Tautas namā ” bildes-
-„ Pensionāru dienas centra „Sondori” izveide ” bildes-


2014.g.30.septembrī

    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ūdenssaimniecības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā

   Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ir pabeigti jūnijā uzsāktā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ” būvdarbi , kurus veica SIA „LEVEN”. Būvuzraudzību projektā nodrošināja SIA „Akorda”, tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA „ITBB”.
   Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 210 244,29 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85% - 178 707,65 EUR; pagasta pārvaldes finansējums ir 15% - 31 536,64 EUR.
   Projekta ietvaros ir ierīkots jauns artēziskais urbums, izbūvēti kanalizācijas tīkli un ūdensvads , uzstādīta ūdens atdzelžošanas stacija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu stacijas. Līdz 4. novembrim objekts ir jānodod ekspluatācijā.
   Pateicoties Eiropas Savienības finansējumam, būvnieku un pagasta darbinieku ieguldītajam darbam Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolai un Iugulovas ciema iedzīvotājiem būs pieejams kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens un tiks nodrošinātas vides aizsardzības prasības.

Projekta vadītāja Laimdota Melne

-Ūdenssaimniecības attīstības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā bildes-


2014.g.17.septembrī

    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ūdenssaimniecības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā

   Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā tuvojas noslēgumam jūnijā uzsāktie Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ” būvdarbi, kurus veic SIA „LEVEN”. Būvuzraudzību projektā nodrošina SIA „Akorda”, tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošina SIA „ITBB”.
   Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 230 143,82 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85% - 195 622,25 EUR; pagasta pārvaldes finansējums ir 15% - 34 521,57 EUR.
   Projekta ietvaros ir ierīkots artēziskais urbums, izbūvēti kanalizācijas tīkli un ūdensvads , vēl turpinās ūdens atdzelžošanas stacijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu staciju būvniecības darbi.
   Darbus plānots pabeigt līdz šī gada novembrim.

Projekta vadītāja Laimdota Melne


2014.g.18.augustā

    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ūdenssaimniecības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā

   Veiksmīgi turpinās Iugulovas ciemā jūnijā uzsāktie Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ” būvdarbi, kurus veic SIA „LEVEN”. Būvuzraudzību projektā nodrošina SIA „Akorda”, tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošina SIA „ITBB”.
   Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 230 143,82 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85% - 195 622,25 EUR; pagasta pārvaldes finansējums ir 15% - 34 521,57 EUR.
   Projekta ietvaros ir ierīkots artēziskais urbums, izbūvēta puse no plānotajiem kanalizācijas tīkliem, divas trešdaļas ūdensvada un tiek veikti ūdens atdzelžošanas stacijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu staciju būvniecības darbi.
   Darbus plānots pabeigt līdz šī gada novembrim.

Projekta vadītāja Laimdota Melne

-galerija-


2014.g.18.jūnijā

    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ūdenssaimniecības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā

   2013.gada 29.augustā Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ” . Projekta ietvaros tiks izbūvēta jauna artēziskā aka, ūdens atdzelžošanas stacija, notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kanalizācijas sūkņu stacijas un izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, kā rezultātā Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolai un Iugulovas ciema iedzīvotājiem būs pieejams kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens un tiks nodrošinātas vides aizsardzības prasības. Jūnijā Iugulovas ciemā ir uzsākti būvdarbi, kurus veic SIA „LEVEN”. Būvuzraudzību projektā nodrošina SIA „Akorda”, tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošina SIA „ITBB”. Darbus plānots pabeigt līdz šī gada novembrim.
   Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 230 143,82 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85% - 195 622,25 EUR; pagasta pārvaldes finansējums ir 15% - 34 521,57 EUR.

Projekta vadītāja Laimdota Melne


2014.g.10.martā

    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

2013.gada 29.augustā Vērēmu pagasta pārvalde parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā ” . Projekta ietvaros tiks izbūvēta jauna artēziskā aka ,ūdens atdzelžošanas stacija, notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kanalizācijas sūkņu stacijas un izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, kā rezultātā Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolai un Iugulovas ciema iedzīvotājiem būs pieejams kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens un tiks nodrošinātas vides aizsardzības prasības. SIA „ITBB ” ir izstrādājusi būvprojektu, ir veikta tā ekspertīze un 6.martā ir izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai. Darbus projekta īstenošanai plānots uzsākt 2014.gada aprīlī , kuri jāpabeidz līdz šī gada novembrim. Projektu plānots realizēt piesaistot ERAF finansējums 195 622.25 EUR un pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 34 521.57 EUR.