Afišas


Publicēts 2019.g.1.augustā

Informācija par Ugunsdrošības prasībām

Nākamā gada 1.janvārī stāsies spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu prasības – visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu..

Plašāka informācija pielikumā...Publicēts 2019.g.15.jūlijā

Informācija par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – piekabes MMZ-771 un piekabes PRT-10 pārdošanu par brīvu cenu Vērēmu pagastā

Pārdodamais objekts – piekabe MMZ-771 , valsts reģistrācijas Nr.P946LK, un piekabe PRT-10, valsts reģistrācijas Nr.P945LK.

Piekabes MMZ-771 pārdošanas cenu EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti euro).

Piekabes PRT-10 pārdošanas cenu EUR 900 (deviņi simti euro).

Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta –piecas darba dienas no sludinājuma publicēšanas „Rēzeknes Vēstīs” (līdz 23.07.2019.) Vērēmu pagasta pārvaldē Jāņa Zvīdra ielā 1, Sondoros, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, LV 4647, pie lietvedes.

Pārdodamās mantas apskates vieta un laiks – „Katlu māja”, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no 12.30. līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 26358475.

Kontaktpersona – struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde” komunālās saimniecības pārzinis Pēteris Grigorjevs tālr. 26358475.